SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – zmiana Załącznik nr 1 – Formularz oferty po zmianie

Przetarg nieograniczony na modernizację istniejącej pompowni ścieków przy ul. W. Wróblewskiego w Radzyminie Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw z montażem Załącznik nr 4 – Przekrój przez pompownię ścieków

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (wiata magazynowania osadu)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty magazynowania osadu na Oczyszczalni ścieków w Radzyminie” Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Uchwała Nr 22/V/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.03.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Radzymin informuje, że od 01.05.2011 do 30.04.2012 roku wprowadzone zostaną następujące stawki opłat.   Dokument Pokaż…

Uchwała Nr 21/V/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 21/V/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.03.2011 roku w sprawie ustalenia cennika za usługi komunalne o charakterze publicznym informuje, że od 01.05.2011 do 30.04.2012 roku wprowadzone zostaną następujące stawki opłat. Dokument Pokaż…