Z A R Z Ą D Z E N I E z dnia 30.06.2015r Wigilia dniem wolnym od pracy

Z A R Z Ą D Z E N I E
z dnia 30.06.2015r

Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Radzyminie
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o .w zamian za dni świąteczne przypadające 15 sierpnia 2015 r. oraz 26 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póżn. zm.), wyrok Trybunału Konstytucyjnego „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” zarządzam, co następuje:
§ 1.

Ustalam dzień 17 sierpnia 2015r. ( poniedziałek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowy obejmującym sierpień 2015 r.(za dzień 15.08.2014r)
§ 2.
Ustalam dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowy obejmującym grudzień 2015r (za dzień 26.12.2015r.)
§ 3.
O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:
– wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku w którym mieści się siedziba przedsiębiorstwa .
– na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.pwikradzymin.pl .
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wolna_wigilia

Skip to content