OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Robotnicze –maszynista Stacji Uzdatniania Wody lub Oczyszczalnia ścieków

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Radzyminie  z dnia 12.06.2024r

 

OGŁASZA NABÓR  NA   STANOWISKO ROBOTNICZE

– maszynista Stacji Uzdatniania Wody

– maszynista Oczyszczalni Ścieków

 

w wymiarze pełnym

 

wymiar czasu pracy – pełny etat,

planowany termin zatrudnienia – lipiec -sierpień  2024.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie  co najmniej zawodowe,

– gotowość do pracy w systemie zmianowym

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 

Wymagania pożądane:

– prawo jazdy kategorii „B”,

– posiadanie  co najmniej jednorocznego stażu pracy,

– podstawowa umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu

– uprawnienia specjalistyczne  w kierunku elektrycznym (np. SEP),

– doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

– znajomość topografii gminy Radzymin,

– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

Znajomości przepisów, instrukcji i zarządzeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz eksploatacji urządzeń.

Przestrzegania technologii produkcji i zasad eksploatacji urządzeń.

Nadzorowania stanu technicznego urządzeń wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody/Oczyszczalni Ścieków i miejskiej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz wykonywania czynności związanych z ich konserwacją i naprawami.

Uczestnictwo w wykonywaniu przeglądów okresowych urządzeń w ramach ustalonych harmonogramów .

Uczestniczenia w wykonywaniu remontów średnich i głównych pod nadzorem osób do tego upoważnionych.

Współpracy z osobami upoważnionymi do prowadzenia stosownych kontroli np. Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Pożarną, Policją itp.

Dbałości o dobry stan techniczny materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

 

 

Pracownik odpowiedzialny jest za:

prawidłową pracę stacji w zakresie:

– pracę maszyn i urządzeń,

– stan i kompletność dokumentacji technicznej,

– współpraca w opracowywaniu sprawozdań o sieciach wod-kan.

 

Wymagane dokumenty:

 

życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisane),

oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) – (załącznik nr 1),

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze –(odręcznie podpisane) – (załącznik nr 2),

kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

oświadczenie kandydata, o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w Curriculum Vitae oraz, że nie posiada przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega (odręcznie podpisane),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  lub pocztą na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko maszynista SUW ” lub „Nabór na stanowisko maszynista  OŚK” w terminie do 10.07.2024r.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że  dokumenty powinny być opatrzone  klauzulą :

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych), (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,L 119 z 04.05.2016), (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Zasady rekrutacji :

 

– wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Radzyminie, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

 

Aplikacje które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (pwikradzymin.pl).

 

 

Załączniki :

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.(załącznik nr 1).
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze –(odręcznie podpisane) – (załącznik nr 2).
  3. Informacja o dokumentach  aplikacyjnych.

Nabór stanowisko robot2024-SUW

Nabor-stanowisko-robot2024-osk

Załacznik Nr 1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie20

Załącznik nr 2 do naboru2024

Załącznik nr 3 do naboru24suw

Skip to content