Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin, 1/2015

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.10.2015r.)
na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Gminie Radzymin, 1/2015”
1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Wojtowicz – tel. (22 ) 786 53 96
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 85 z dnia 28.08.2014r., zwanego dalej Regulaminem.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pwik.radzymin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego. Załączniki do STWiORB tylko do wglądu na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
4. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę), budowa wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o użytkowaniu:
– siedmiu odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2160 mb;
– jednego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 mb;
b) budowa, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o
ukończeniu robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku
sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury:
– siedmiu odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 926,3 mb;
– czterech odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 358,5 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz w projektach
budowlanych.
2) Wielkość zamówienia poniżej 5 186 000 euro.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2016r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu zgodnie z Działem IV, Rozdziałem IX Regulaminu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
a) W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie cztery roboty, polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na łączną kwotę 800 000,00 netto.
– W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dowodu
potwierdzającego, że wskazane przez Wykonawcę roboty, zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, Zamawiający oczekuje, że przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek wiedzy
i doświadczenia określony przez Zamawiającego – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z
Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie tego warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia będzie polegać
na zasobach innych podmiotów Zamawiający oczekuje, że podmiot udzielający zasobu wiedzy i
doświadczenia będzie spełniać warunek udziału w postępowaniu i będzie zaangażowany w realizację
zamówienia np. jako podwykonawca. Wykonawca musi wykazać sposób uczestniczenia podmiotu
udzielającego swoich zasobów w realizacji zamówienia.
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać do
uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
– 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*
– 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*
– 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*
*wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.)
W celu oceny spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie polegać na zasobach innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę a w przypadku jej braku inny dokument
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum
800.000,00 PLN.
W celu oceny spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wymaganej wysokości.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia będzie polegać na zasobach innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
– pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
– oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia;.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w Dziale IV Rozdział IX ust. 2 Regulaminu, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o ust. 2, lit. c, Dział IV, Rozdział IX Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
8. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Forma, miejsce i sposób wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego,
w Sekretariacie – pok. nr 4 do dnia 27.10.2015r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: do 24.12.2015r.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy.
13. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień uzupełniających.

siwz

ogloszenie

Skip to content