Nieograniczony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja z uzgodnień), uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń

Ogłoszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – instrukcja dla wykonawców
Załączniki do SIWZ
Załączniki do PFU

Skip to content