OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO elektromonter w wymiarze pełnym

nabór pracownika -elektromonter

 

OGŁASZA SIĘ NABÓR  NA   STANOWISKO

elektromonter

w wymiarze pełnym

 

wymiar czasu pracy – pełny etat,

planowana data zatrudnienia – Styczeń  2019 roku.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie  średnie o profilu technicznym ,

– podstawowa wiedza z zakresy elektryki i automatyki,

– umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

– gotowość do pracy w systemie zmianowym,

– uprawnienie do wykonywania zawodu SEP do 1kV lub uprawnień SEP do 1,5kV

– posiadanie  co najmniej jednorocznego stażu pracy,

– prawo jazdy kategorii „B”,

– podstawowa umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,

Wymagania pożądane:

– dyspozycyjność,(możliwe stawienie się do pracy na wezwanie),

– doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

– znajomość topografii gminy Radzymin,

-samodzielność, zorganizowanie i odpowiedzialność,

–  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Znajomości przepisów, instrukcji i zarządzeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz eksploatacji urządzeń.
 2. przestrzeganie technologii produkcji i zasad eksploatacji urządzeń.
 3. nadzorowania stanu technicznego urządzeń wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody i miejskiej sieci wodociągowej oraz wykonywania czynności związanych z ich konserwacją i naprawami.
 4. uczestnictwo w wykonywaniu przeglądów okresowych urządzeń w ramach ustalonych harmonogramów .
 5. uczestniczenie w wykonywaniu remontów średnich i głównych pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
 6. współpraca z osobami upoważnionymi do prowadzenia stosownych kontroli np. Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Pożarną, Policją itp.
 7. dbałości o dobry stan techniczny materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

 

W ramach zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku kandydat będzie zobowiązany do wykonywania obowiązków w zakresie:

 1. pracy maszyn i urządzeń elektrycznych na obiektach Przedsiębiorstwa,
 2. stan i kompletność dokumentacji technicznej,
 3. konserwacji i przeglądów maszyn,
 4. zapewnienia ciągłości pracy urządzeń
 5. diagnostyki i usuwania awarii możliwych do usunięcia we własnym zakresie współpracy
  w opracowywaniu sprawozdań o sieciach wod-kan.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisany),
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) – (załącznik nr 1),
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze –(odręcznie podpisane) – (załącznik nr 2),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie kandydata, o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w Curriculum Vitae oraz, że nie posiada przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega (odręcznie podpisane),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  lub pocztą na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko elektromontera” w terminie do 30.11.2018r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że  dokumenty powinny być opatrzone  klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych), (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,L 119 z 04.05.2016), (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji wyników naboru na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Zasady rekrutacji :

– wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Radzyminie, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).

Aplikacje które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (pwikradzymin.pl).

 

 

Załączniki :

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze –(odręcznie podpisane) – załącznik nr 2.
 3. Informacja o dokumentach  aplikacyjnych.  – załącznik nr 3.
Skip to content