RODO informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

PWiK_RODO

Szanowni Państwo,

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. (dalej Spółka) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy ze Spółką na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 1. Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Spółka jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
 2. W związku z nowymi przepisami nie ma konieczności kontaktować się ze Spółką ani wypełniania jakiegokolwiek dokumentu. Wystarczy zapoznać się z niniejszą informacją.
 3. Podstawowe informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

znajdują się poniżej.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Spółki.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu :

 • spełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych umożliwiających realizację Umowy
  na    dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
 • ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy na  dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych     

Pani/Pana dane osobowe niezbędne do wykonywania przez Spółkę usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków wynikają z zawartej Umowy na powyższe usługi. Tymi danymi są : imię i nazwisko, adres zameldowania, adres obiektu do którego jest realizowana usługa, adres korespondencyjny, nr PESEL,
e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby  świadczenia usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków  jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka)
z siedzibą w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000326797, NIP: 1251527538, REGON: 141808023, Kapitał zakładowy: 55. 434 000 zł.

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Ze Spółką można się skontaktować :

 • telefonicznie pod numerem : 22 786 53 96/97,
 • elektronicznie pod adresem e-mail : wodociagi@pwikradzymin.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Komunalna 2,
  05-250 Radzymin
 • w biurze Spółki w Radzyminie, ul Komunalna 2.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Została ustanowiona  osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych tj. inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail : iod@pwikradzymin.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii :

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy
  i organy państwowe),
 • biura informacji gospodarczej, świadczące usługi prawne i windykacyjne.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie :

 • spełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • świadczenia usług w ramach zawartej Umowy – do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia  Umowy albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług w ramach Umowy , wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką lub z inspektorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

 •    świadczenia zawartej Umowy,
 • ustalenia, dochodzenia  lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy,
 • roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan sprzeciw, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się ze Spółką lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Skip to content