Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (rozbiórka istniejącego i budowa w tym samym miejscu nowego ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Wzór umowy Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik do STWiOR

Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków) Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – zmiana Załącznik nr 1 – Formularz oferty po zmianie

Przetarg nieograniczony na modernizację istniejącej pompowni ścieków przy ul. W. Wróblewskiego w Radzyminie Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw z montażem Załącznik nr 4 – Przekrój przez pompownię ścieków

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (wiata magazynowania osadu)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty magazynowania osadu na Oczyszczalni ścieków w Radzyminie” Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Skip to content