Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: Przetarg nieograniczony na „Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), odwodnionego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13”

na Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4- Wykaz usług

załącznik nr 5 – Wzór umowy

Skip to content