Zawiadomienie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 16.429.000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (rozbiórka istniejącego i budowa w tym samym miejscu nowego ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Wzór umowy Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik do STWiOR

Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (czyszczenie sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków) Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Skip to content