Odpowiedź na pytania w sprawie SIWZ

Zamówienie na podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich w Radzyminie

Ogłoszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 – Zestawienie kosztów
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7.1 – Projekt technologiczny. Branża: Instalacyjna i technologiczna
Załącznik nr 7.1.1 – Schemat technologiczny
Załącznik nr 7.1.2 – Rzut z góry
Załącznik nr 7.1.3 – Przekroje
Załącznik nr 7.1.4 – Widok z góry
Załącznik nr 7.1.5 – Widok I
Załącznik nr 7.1.6 – Widok II
Załącznik nr 7.2 – Projekt technologiczny. Branża: Konstrukcyjna
Załącznik nr 7.2.1 – Rzut lokalizacyjny
Załącznik nr 7.2.2 – Otwór technologiczny
Załącznik nr 7.2.3 – Otwór technologiczny. Nadproże stalowe
Załącznik nr 7.2.3 (cd) – Rama stalowa
Załącznik nr 7.2.4 – Kanał technologiczny
Załącznik nr 7.2.5 – Fundamenty
Załącznik nr 7.2.6 – Fundament F2
Załącznik nr 7.2.7 – Rama stalowa (R1)
Załącznik nr 7.2.8 – Rama stalowa (R1) – ciąg dalszy
Załącznik nr 7.2.9 – Rama stalowa (R2) – ciąg dalszy
Załącznik nr 7.3 – Projekt technologiczny. Branża: Elektryczna
Załącznik nr 7.3.1 – Schematy jednokreskowe
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

 

Skip to content