Zamówienie na sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801) i ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowa 13.

Ogłoszenie o zamowieniu Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – Wykaz usług Załącznik nr 5 – Wzór umowy Załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie ustępu 2 Ragulaminu Specyfikacja Istotnych … Czytaj dalejZamówienie na sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801) i ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowa 13.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (modernizacja budynków na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Wzór umowy Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik do STWiOR

Zawiadomienie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 16.429.000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (rozbiórka istniejącego i budowa w tym samym miejscu nowego ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Wzór umowy Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik do STWiOR

Ogłoszenie w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obsz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U z 2006 nr 123 poz. 858 z póź. zm.) w okresie od 01.05.2012r do 30.04.2013r obowiązuje na obszarze Gminy Radzymin taryfa za zbiorowe … Czytaj dalejOgłoszenie w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obsz

Uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie ustalenia cennika za usługi komunalne o charakterze publicznym informuje, że od 01.05.2012 do 30.04.2013 roku wprowadzone zostaną następujące stawki opłat. Dokument Pokaż…